Izrada Procene rizika od katastrofa i Plana zaštite i spasavanja

SECUT ispunjava sve zakonom propisane uslove, poseduje licencu MUP za izradu procene rizika od katastrofa i plana zaštite i spasavanja, ima kompetentne zaposlene sa licencama za procenu rizika od katastrofa i izradu plana zaštite i spasavanja, sa višegodišnjim iskustvom koji čine tim za procenu i izradu dokumenata. Procena rizika od katastrofa i Plan zaštite i spasavanja se izrađuju u skladu sa odredbama člana 15. i člana 17. Zakona o smanjenju rizika od katastrofa i upravljanju vanrednim situacijama („Službeni glasnik RS“ br. 87/2018). Procena rizika od katastrofa i plan zaštite i spasavanja vrši se na način propisan Uputstvom o metodologiji izrade i sadržaja procene rizika od katastrofa i plana zaštite i spasavanja („Službeni glasnik RS“ br. 90/2019).