Upravljanje otpadom

VOLK SERB

Pružamo vam održiva, inovativna i efikasna rešenja za upravljanje otpadom, sve u skladu sa zakonskim aktivnostima upravljanja otpadom. Prikupljamo i prevozimo sve vrste neopasnog otpada.

Naše aktivnosti:

 • Fokusirani smo da u potpunosti preuzmemo aktivnosti koje je potrebno sprovesti u cilju sprovođenja zakonski regulisanog odvajanja otpada na mestu nastanka.
 • Specijalizovani smo za vođenje dokumentacije, izradu izveštaja i planova, ispunjavanje svih zakonskih obaveza za preuzimanje i zbrinjavanje otpada kompanija sa kojima sarađujemo.
 • Imamo dozvole za sakupljanje i transport neopasnog otpada izdate od Ministarstva životne sredine RS pod rednim brojem 19-00-00238 / 2015-16 i 19-00-00457 / 2015-16.

USLUGE

Analiza

Pregled postojećeg stanja, izrada plana i izveštaja.

Prikupljanje

Obezbeđenje i primena tehnike za separaciju otpada.

Transport

Pravilan transport, utovar, istovar i skladištenje otpada.

Obuka

Obuka odgovornih i neposrednih izvršilaca, vozača i radnika.

Briga i obuka

 • Obezbeđivanje opreme za kancelarijske, magacinske i druge prostorije u okviru preduzeća, određivanje i obeležavanje mesta za ugradnju opreme i odvajanje otpada.
 • Kompletna tehnika za neopasan otpad.
 • Prikupljanje i transport neopasnog elektronskog otpada za koji imamo Integrisanu dozvolu za sakupljanje i transport neopasnog elektronskog otpada na teritoriji Republike Srbije. Izdaje Ministarstvo životne sredine pod rednim brojem 19-00-00238/2015-16 od 27.04.2015.godine.
 • Obuka odgovornih lica i neposrednih izvršilaca za poslove upravljanja otpadom definisane zakonom i sve druge usluge prema potrebama kupaca.
 • Obuka vozača i radnika za pravilan transport i opasnog elektronskog i neopasnog otpada.

Analiza, priprema i proizvodnja

Fokusirani smo na potpuno preuzimanje aktivnosti koje je potrebno sprovesti u cilju sprovođenja zakonski regulisanog odvajanja otpada na mestu nastanka, vođenja dokumentacije, preuzimanja i odlaganja otpada koji stvaraju kompanije sa kojima sarađujemo. Spremni smo da pružimo sledeće usluge u vezi sa upravljanjem otpadom:

 • Operativni pregled i analiza trenutne situacije.
 • Izrada izveštaja sa korektivnim aktivnostima koje je potrebno sprovesti za pravilno sprovođenje separacije otpada na mestu nastanka.
 • Izrada planova upravljanja otpadom, identifikacija, klasifikacija i odlaganje otpada, poveravanje upravljanja otpadom u skladu sa članom 26. zakona.
 • Izrada i vođenje dokumentacije o kretanju otpada zajedno sa mesečnim i godišnjim izveštajima.
 • Priprema izveštaja i izveštavanje Agencije za životnu sredinu u cilju usaglašavanja sa zakonima.
 • Izrada bezbednosnih (SDS) lista i dosijea o hemikalijama, upis hemikalija u registar, poveravanje rada savetnicima za hemikalije.

DOKUMENTI