Procena rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja

SECUT ispunjava zakonom propisane uslove za vršenje procene rizika i izradu dokumenta. Posedujemo licencu MUP za procenu rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja i imamo kompetentan stručni tim koji čine zaposleni sa dugogodišnjim iskustvom u sektoru bezbednosti i na poslovima obezbeđenja.
Akt o proceni rizika u zaštiti lica imovine i poslovanja se izrađuje se u skladu sa odredbama člana 20. i 34. Zakona o privatnom obezbeđenju („Službeni glasnik RS“ br. 104/2013, 42/2015 i 87/2018).
Procena rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja vrši se po zahtevima i na način propisan važećim srpskim standardom u oblasti privatnog obezbeđenja: SRPS AL.2.003:2017. Bezbednost i otpornost društva – Procena rizika.

Prema pomenutom standardu Akt o proceni rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja obuhvata jedanaest vrsta rizika

 • Rizike opštih poslovnih aktivnosti
 • Rizike po bezbednost i zdravlje na radu
 • Pravne rizike
 • Rizike od protivpravnog delovanja
 • Rizike od požara
 • Rizike od elementarnih nepogoda i drugih nesreća
 • Rizike od eksplozija
 • Rizike od neusaglašenosti sa standardima
 • Rizike po životnu sredinu
 • Rizike u upravljanju ljudskim resursima
 • Rizike u oblasti informaciono-komunikaciono-telekomunikacionih sistema