Izrada Plana obezbeđenja

Plan obezbeđenja je dokument sa planiranim uslugama obezbeđenja koje su predviđene u proceni rizika ili su kao mere zaštite zahtevane od korisnika usluga, u skladu sa zakonom i pravilima struke. Na osnovu izrađenog akta o proceni rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja, u skladu sa članom 20. Zakona o privatnom obezbeđenju sačinjava se plan obezbeđenja ili plan postupanja sa identifikovanim rizicima. Plan obezbeđenja, odnosno plan postupanja sa rizicima, sadrži i plan sistema tehničke zaštite, kada se korisniku pružaju usluge tehničke zaštite. Planiranje sistema tehničke zaštite vrši se na osnovu procene rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja koju je izradilo pravno ili fizičko lice sa odgovarajućom licencom u skladu sa zakonom o privatnom obezbeđenju..